so con này với con Earteana X, Pamu thì thế nào các bác